Agenda

Dzień 1: Piątek 04.10.2019

Czas
Aktywność
10:00 – 12:50 Sesja I Interwencje w chorobach strukturalnych serca w 2019 roku
(15min wykład, 5 min dyskusja po wykładach)
przewodniczący sesji: Andrzej Ochała, Adam Witkowski, Wojciech Wojakowski, Anna Tomaszuk Kazberuk
 1. Marcin Demkow: Trójwymiarowe rekonstrukcje serca w interwencjach strukturalnych (wykład z pracowni hemodynamiki)
 2. Andrzej Ochała: Leczenie choroby wieńcowej u pacjentów kwalifikowanych do TAVI
 3. Zbigniew Chmielak: Wyniki leczenia chorych z niskogradientowym zwężeniem zastawki aortalnej
 4. Marek Grygier: Leczenie p-płytkowe i przeciwkrzepliwe po zabiegach TAVI - czy już wszystko jasne ?
 5. Aleksander Araszkiewicz: PFO, problem nadal aktualny – nowy konsensus
 • Transmisja zabiegu nr1 z Pracowni Hemodynamiki USK – Zabieg zamknięcia uszka lewego przedsionka
 • Operatorzy: Marcin Demkow, Paweł Kralisz, Kamil Gugała echo Grzegorz Mężyński
 • Case in a box - Założenie zestawu MitraClip u pacjenta z ciężką niedomykalnością mitralną i wysokim ryzykiem operacyjnym
 • Wprowadzenie, kwalifikacja do zabiegu: Wojciech Wojakowski (15 min) Prezentacja przypadku: Jerzy Pręgowski Operatorzy: Jerzy Pręgowski, Sławomir Dobrzycki, Paweł Kralisz
 • Panel dyskusyjny
 • Sławomir Dobrzycki, Robert Gil, Marek Grygier, Marcin Kożuch, Krzysztof Matlak, Andrzej Ochała, Grzegorz Smolka, Adam Witkowski
12:50 - 13:40 Lunch
13:45 Otwarcie konferencji
Sławomir Dobrzycki
13:50 Wystąpienie Przewodniczącego AISN PTK
13:55 Wystąpienie JM Rektora UM w Białymstoku
14:00 Wystąpienie Dyrektora USK w Białymstoku
14:05 – 16:40 Sesja II Zawał serca
(15 min wykład, 5 min dyskusja po wykładach)
przewodniczący sesji: Hanna Bachórzewska Gajewska, Paweł Buszman, Robert Gil, Stefan Grajek
 1. Paweł Buszman: Optymalny model leczenia chorych z zawałem serca w 2019 roku
 2. Mariusz Gąsior: Optymalne leczenie wstrząsu kardiogennego w przebiegu zawału serca
 3. Robert J. Gil: Zaawansowane interwencyjne metody leczenia trudnych chorych z OZW
 4. Adam Witkowski: Obrazowanie wewnątrzwieńcowe w ostrych zespołach wieńcowych
 5. Stefan Grajek: Nowoczesna prewencja zdarzeń u pacjentów z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym
 • Transmisja zabiegu nr 2 z Pracowni Hemodynamiki USK – Zabieg PCI u pacjenta z zawałem serca z podwyższonym ryzykiem powikłań krwotocznych. IVUS HD do oceny implantacji stentu.
 • Operatorzy: Andrzej Wnęk, Przemysław Prokopczuk
 • Transmisja zabiegu nr 3 z Pracowni Hemodynamiki USK – Kompleksowy zabieg PCI w zwężeniu pnia LTW. IVUS w trakcie zabiegu.
 • Operatorzy: Jarosław Wójcik, Artur Dubicki
 • Panel
 • Adam Kern, Marek Kondys, Marek Koziński, Krzysztof Matlak, Piotr Pieniążek, Tadeusz Przewłocki, Cezary Sosnowski, Krzysztof Wilczek, Mateusz Tajstra, Agnieszka Tycińska, Łukasz Stachurski
16:40 – 17:00 przerwa na kawę
17:00 - 18:30 Sesja przypadków klinicznych nr 1
(4 przypadki po 15min. wraz z dyskusją)
Moderator: Sławomir Dobrzycki, Robert Gil, Adam Witkowski
Panel dyskusyjny: H. Bachórzewska-Gajewska, Z. Chmielak, M. Demkow, B. Galar, K. Kamiński, A. Kern, M. Knapp, M. Kondys, Marcin Kożuch, P. Kralisz, A. Lisowska, W.J. Musiał, K. Nowak, T. Przewłocki, E. Sitniewska, , C. Sosnowski, A. Tomaszuk-Kazberuk, A. Tycińska, A. Wnęk, Ł. Stachurski.


Dzień 2: Sobota 05.10.2019

Czas
Aktywność
10:00 – 11:50 Sesja III Zaawansowane możliwości oceny czynnościowej i obrazowej w chorobie wieńcowej
(15 min wykład, 5 min dyskusja)
przewodniczący sesji: Karol Kamiński, Marek Koziński, Jacek Legutko, Maciej Lesiak
 1. Jacek Legutko: Mostki mięśniowe; wspólny problem kardiologa i kardiochirurga, kiedy i jaki rodzaj leczenia zaproponować choremu?
 2. Maciej Lesiak: Ocena istotności przetok wieńcowych oraz krążenia obocznego w przewlekłych niedrożnościach tętnic wieńcowych.
 3. Michał Hawranek: Aktualne metody oceny czynnościowej zwężeń tętnic wieńcowych, jak często ocena czynnościowa determinuje rodzaj i zakres rewaskularyzacji.
 4. Łukasz Kołtowski: Metody obrazowe w chorobie wieńcowej; uzupełnienie czy alternatywa dla metod czynnościowych.
12:00 – 14:20 Sesja IV Aterektomia rotacyjna.
(12 min wykład, 5 min dyskusja)
przewodniczący sesji: Marcin Kożuch, Piotr Pieniążek, Janusz Rzeźniczak, Jarosław Wójcik
 1. Sławomir Dobrzycki: Rotablacja, praktyczne aspekty wykonania procedury.
 2. Paweł Kralisz: Rotablacja w obecności dyssekcji tętnicy poddawanej interwencji.
 3. Jarosław Wójcik: Rotablacja w CTO.
 4. Piotr Buszman: Rotablacja zmian tandemowych w wysoce skalcyfikowanych naczyniach - opis przypadku.
 5. Krzysztof Wilczek: Rotablacja u pacjenta z niską frakcją wyrzutową lewej komory. Kiedy stosuję wspomaganie lewej komory.
 6. Mateusz Tajstra: Postępowanie w przypadku powikłań w trakcie rotablacji w oparciu o przypadki kliniczne.
 • Transmisja zabiegu nr 4 z Pracowni Hemodynamiki USK – PCI w chorobie wielonaczyniowej kontrolowany różnymi metodami oceny czynnościowej. OCT do optymalizacji implantacji stentów.
 • Tomasz Pawłowski, Konrad Nowak
 • Transmisja zabiegu nr 5 z Pracowni Hemodynamiki USK – Kompleksowy zabieg PCI z zastosowaniem komplementarnych technik modyfikacji uwapnionej blaszki miażdżycowej. IVUS w trakcie zabiegu.
 • Konrad Nowak, Tomasz Pawłowski
 • Panel
 • Stanisław Bartuś, Artur Dubicki, Robert Gil, Marek Grygier, Marcin Kożuch, Paweł Kralisz, Jacek Legutko, Maciej Lesiak, Kamil Gugała, Przemysław Prokopczuk, Andrzej Wnęk
14:20 – 15:30 Lunch
15:30 – 16:35 Sesja V Pozawieńcowe interwencje endowaskularne
(15 min wykład, 5 min dyskusja)
przewodniczący sesji: Stanisław Bartuś, Piotr Pieniążek, Tadeusz Przewłocki, Anna Lisowska
 1. Piotr Pieniążek: Co nowego w leczeniu interwencyjnym i farmakologicznym miażdżycy obwodowej.
 2. Tadeusz Przewłocki: Zaawansowane techniki rewaskularyzacji tętnic obwodowych - tętnice kręgowe i nerkowe.
 3. Stanisław Bartuś: Leczenie endowaskularne tętnic kończyn dolnych, co nowego w 2019 roku?
16:35 – 16:55 przerwa na kawę
16:55 - 18:30 Sesja przypadków klinicznych nr 2
(4 przypadki po 15min. wraz z dyskusją)
Moderator: Sławomir Dobrzycki, Mariusz Gąsior, Andrzej Ochała
Panel dyskusyjny: H. Bachórzewska-Gajewska, Z. Chmielak, B. Galar, K. Kamiński, A. Kern, M. Kondys, M. Kożuch, M. Knapp, A. Lisowska, P. Kralisz, K. Milewski, K. Nowak, P. Prokopczuk, T. Przewłocki, E. Sitniewska, C. Sosnowski, A. Tomaszuk-Kazberuk, A. Tycińska, A. Wnęk
18:30 Zakończenie i podsumowanie warsztatów